یکشنبه 21 خرداد 1396 @ 15:49

جدول مواد درسی رشته شبکه و نرم افزار رایانه - پایه 10 و پایه 11

جدول مواد درسی رشته شبکه و نرم افزار رایانه

اسامی واحدهای یادگیری (تسک) کتاب‌های پایه 10

رشته تحصیلی: شبکه و نرم‌افزار رایانه

شاخه: فنی و حرفه‌ای


اسامی واحدهای یادگیری (تسک) کتاب‌های پایه 11

رشته تحصیلی: شبکه و نرم‌افزار رایانه

شاخه: فنی و حرفه‌ای


یکشنبه 3 بهمن 1395 @ 08:00

اسامی دروس، ساعت هفتگی و نرم‌افزارهای پایه 10

اسامی دروس، ساعت هفتگی و نرم‌افزارهای پایه 10

رشته تحصیلی: شبکه و نرم‌افزار رایانه

شاخه: فنی و حرفه‌ای

شنبه 2 بهمن 1395 @ 17:34

تسک های کتاب‌های پایه 10

اسامی واحدهای یادگیری (تسک) کتاب‌های پایه 10

رشته تحصیلی: شبکه و نرم‌افزار رایانه

شاخه: فنی و حرفه‌ایرشته تحصیلی: شبکه و نرم‌افزار رایانه

شاخه: فنی و حرفه‌ای

یکشنبه 26 دی 1395 @ 11:42

کتاب تولید محتوای الکترونیکی و برنامه سازی


کد کتاب: 210290
دوره تحصیلی: پایه دهم
رشته شبکه و نرم‌افزار رایانه
سال تحصیلی: 95-96

منبع: اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی


http://chap.sch.ir/books/4711